Splash Day

“Splash Day”
Oil 12″ x 12″

Back to gallery